Algemene Verkoopsvoorwaarden van OSVAN bvba

AANVAARDING VAN DEZE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN : Een bestelling kan enkel geplaatst worden indien de geheel van de huidige bepalingen aanvaardt worden. Alle bestellingen worden uitsluitend beheerst door deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van elke andere aankoopvoorwaarde. Deze algemene voorwaarden worden toegevoegd aan de orderbevestiging en worden geacht aanvaardt te zijn bij gebreke aan een uitdrukkelijke betwisting binnen een termijn van drie dagen. Het feit dat de koper niet kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van OSVAN in zijn moedertaal kan de tegenwerpelijkheid ervan niet beïnvloeden.

OFFERTE EN BESTELLING : De geldigheidsduur van de offertes van OSVAN bedraagt tien dagen. Elke bestelling die niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een voorafgaandelijke schriftelijke offerte van OSVAN, en onvoorwaardelijk aanvaardt werd, is slechts bindend indien ze schriftelijk werd aanvaard. De agenten of vertegenwoordigers van OSVAN beschikken over geen enkele vertegenwoordegingsbevoegheid.

PRIJS : De prijzen van OSVAN zijn uitgedrukt in Euro, exclusief BTW. Elke BTW-verhoging of nieuwe belasting opgelegd tussen het ogenblik van de bestelling en de betaling zal ten laste van de koper vallen. Tenzij andersluidend beding, gelden onze prijzen voor levering vanuit onze magazijnen.

BETALING : Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, de facturen van OSVAN zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel, vóór de verzending van de goederen. Voor elke niet op de vervaldag betaalde som wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke nalatigheidsinterest aangerekend voorzien door de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstanden bij handelstransacties. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, de onbetaalde bedragen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15%, en met een minimum van 250,00€, ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor de geleden schade (administratieve kosten, herinneringen, ...). Geen enkele klacht of betwisting machtigt tot opschorting van betaling. Deze bepalingen zijn van toepassing, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te eisen voor de daadwerkelijke geleden schade.

LEVERING De levering vindt plaats in de vestigingen van OSVAN. De koper draagt alle risico's met betrekking tot de verkochte goederen bij aflevering, in het bijzonder die met betrekking tot het vervoer, zelfs indien OSVAN zelf het vervoer of de organisatie ervan zorgt. De koper neemt de verkochte goederen in ontvangst ten laatste binnen tien kalenderdagen, te tellen vanaf de datum van verzending of van het bericht dat de goederen tot zijn beschikking staan. De levering wordt als voltooid beschouwd bij het verstrijken van dit termijn van tien dagen. Tenzij uitdrukkelijk gegarandeerd, de levertijden worden slechts bij wijze van aanduiding bedoeld. Vertragingen kunnen in geen enkel geval de annulering van de bestelling rechtvaardigen, noch enige vergoeding. Geweigerde verzendingen of verzendingen niet verstuurd naar de bestemming door herhaalde of langdurige afwezigheid van de ontvanger zullen teruggestuurd worden naar OSVAN op kosten van de koper. Deze laatste verbindt zich ertoe, na de pakketten te hebben geopend en de inhoud ervan te hebben gecontroleerd, om het afleveringsbewijs voorgelegd door de verkoper of vervoerder te ondertekenen. Het ondertekenen van de leveringsbon geldt als een uitdrukkelijke aanvaarding van de geleverde producten door de koper. In geval van schade, de koper dient het beschadigde product te weigeren van de vervoerder, die het terug zal bezorgen naar OSVAN, met duidelijke vermelding op de leveringsbond van de reden van de weigering, alsmede het aantal geweigerde pakketten. Het voorbehoud dient bekend te worden gemaakt aan de vervoerder en OSVAN, binnen een termijn van twee dagen, te tellen vanaf de datum van ontvangst van het product, per post met ontvangstbewijs en met vermelding van de referentie van de bestelling en de redenen van de weigering. Indien de schade waar blijkt te zijn, OSVAN zal overgaan zo spoedig overgaan tot de inruiling.

EIGENDOMSVOORBEHOUD : De geleverde goederen blijven eigendom van OSVAN, tot de volledige betaling van de verkoopprijs, vermeerderd met eventuele kosten en interesten, inclusief in geval van transformatie en en incorporatie van de goederen. Bij gebreke aan betaling, zowel volledig als gedeeltelijk, en/of indien de koper verzuimt de levering te nemen op de overeengekomen datum of binnen het overeengekomen termijn, OSVAN kan, binnen 20 kalenderdagen na de levering, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, overgaan tot de ontbinding van de overeenkomst en de geleverde goederen terugeisen, ongeacht wie ze in bezit heeft. In dit geval blijven de voorschotten betaald door de koper behouden door OSVAN, zonder enige compensatie voor de koper.

GARANTIE : De goederen van OSVAN zijn gegarandeerd tegen verborgen gebreken tijdens een periode van twaalf maanden, te tellen vanaf de dag van de levering, volgens de volgende voorwaarden. De garantie is slechts toepasselijk indien de volgende voorwaarden vervuld zijn: ❶ het gebrek maakt het verkochte goed in belangrijke mate ongeschikt voor het gebruik waartoe het gewoonlijk bestemd is, ❷ het materiaal werd naar behoren geïnstalleerd en gebruikt, ❸ het materiaal werd onder normale omstandigheden gebruikt. De garantie is niet van toepassing in geval van slecht onderhoud, wijzigingen, demontage of herstelling van het materiaal door een persoon die niet over de nodige kwalificaties beschikt. Op straffe van verval van de garantie, de koper dient de klachten met betrekking tot de verborgen gebreken aan de verkochte goederen te motiveren per aangetekend schijven en binnen een termijn van maximum één maand vanaf het ogenblik dat hij de gebreken in kwestie vastgesteld heeft of normaliter had moeten vaststellen. Na verloop van dit termijn is de garantie niet meer van toepassing. De garantie van OSVAN is beperkt, naargelang eigen goeddunken van deze laatste, tot de gratis herstelling of de vervanging van het effectief defecte materieel, met uitsluiting van de ontbinding van de verkoop en van schadevergoedingen. De koper zal het gebrekkige apparaat daarbij op zijn eigen kosten en risico naar het magazijn van OSVAN terug dienen te sturen, opdat het hersteld of vervangen zou kunnen worden. Er wordt slecht ondersteuning geboden door OSVAN in blijkt dat het apparaat gedekt door de garantie effectief defect is.

HERSTELLING : Voor herstellingen die niet gedekt worden door de garantie bedragen de kosten voor de opmaak van een offerte 75,00 €, exclusief BTW, en dienen vooraf te betalen, vanaf het moment van opslag van het materiaal in de vestigingen van OSVAN. In het geval dat de offerte aanvaardt wordt, wordt er een herstellingspracht opgesteld vóór of tijdens de herstelling en ondertekend door de klant. Het bedrag voor de herstelling wordt onmiddellijk betaald door de klant, vóór de herstelling. In het geval dat de klant het materiaal niet ophaalt op de overeengekomen datum of binnen het termijn voorzien in de herstellingsofferte, dan zal het opgeslagen en/of herstelde materiaal als achtergelaten beschouwd worden en zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling eigendom worden van OSVAN binnen 20 kalenderdagen, na de versturing van een brief met ontvangstbewijs waarin de klant wordt verzocht om het apparaat te komen ophalen.

ANNULERING : Behalve in geval van overmacht, de koper kan enkel een vaststaande bestelling annuleren met de goedkeuring van OSVAN, en door een schadevergoeding te betalen voor de geleden schade, geraamd op 30% van het bedrag van de bestelling, tenzij OSVAN kiest voor de gedwongen tenuitvoerlegging, onverminderd de schade en eventuele interesten.

GESCHILLEN In geval van geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. Elk geschil tussen de klant en OSVAN valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Bergen in België.